ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
e-mail ของท่าน

dot
bulletบทคัดย่อ
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletพ่อใหญ่บ้านกระนวน
bulletเที่ยวเมืองสามหมอก
bulletด้วยรักและชื่นชม
bulletมหัศจรรย์ค้างคาวภูผายา
bulletพระธาตุศักดิ์สิทธิ์
bulletเผยแพร่ผลงาน
bulletเที่ยวตราด
bulletทุ่งดอกกระเจียว
bulletส่งครูกล้วย
bulletหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
bulletผู้หญิงสีขาว
bulletขนมครกปริญญา
bulletทะเลบัวแดง
bulletนาหว้า นางัว รำลึก
bulletอัลบั้มตุ๊กแก
bulletวังงูหลาม
bulletล่องใต้ อ่าวพังงา
bulletวังขอนหว้า
bulletกุดขอนแก่น
bulletครูอนามัย
bulletอีสานบ้านเรา
bulletครูเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
bulletพัฒนาครูอนุบาล
bulletอนุบาลชุลีพร(Refresh)
bulletอบรม e-book วก.หนองกุงศรี
bulletชลบุรี-ระยอง
bulletTOT บริการอินเทอร์เน็ตถืงบ้าน
bulletวิทยาลัยครูสกลนคร
bulletบุญพญามาร
bulletไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
bulletม.ราชภัฏสวนดุสิต
bulletพัฒนาครูเด็กพิการ
bulletเงาะอีสาน
bulletMaster Teacher High 1 ปฐมวัย
bulletID Plan
bulletกีฬากลุ่มเครือข่าย
bulletออกพรรษาที่เชียงคาน
bulletกีฬาหมู่บ้านตำบล2554
bulletอนุบาลโมเดิร์น
bulletสพป.กส. 2 จัดการเรียนร่วม
bulletม.ราชภัฏอุดรธานี
bulletกีฬา สพป.กส 2 ท่าคันโท
bulletหนึ่งแสนครูดี
bulletมุกดาหาร
bulletงานบวช
bulletรั้วทะเล น้ำใสหาดสวย
bulletการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
bulletVisit
bulletบุญบั้งไฟ 10 ล้านห้วยเม็ก
bulletบั้งไฟหนองหินโนนสูงอุดรธานี
bulletล็อตเตอรี่วังสะพุง
bulletเมษานาแก
bulletสพป.กส. 2 จัดเข้าค่ายภาษาไทย
bulletผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2555
bulletซ. โซ่ 2-5 ส.ค. 55
bulletไบเทค บางนา BITEC
bulletสายปํญญา Special
bulletกศ.บป. รุ่น11
bulletปัญญาธโร
bulletวัดป่าวลีพิทักษ์เดช
bulletหนองโสนโคราช
bulletดอนปู่ตาดงปอ
bulletทางสายปลาแดก
bulletภูปูนในฝัน
bulletนายร้อย นาแก
bulletสมอทอง
bulletO-Net English
bulletพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ดูแลเด็ก
bulletพระเดชพระคุณเจ้า
bulletงานวิวาห์
bulletข้าวหอม update
bulletวันแม่ 2556
bulletกีฬาพ่อบ้านแม่บ้าน 2556
bulletเพื่อนต่างแดน
bulletศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556
bulletหนองกุงศรี 2 Coaching
bulletเข้าค่ายเปรมฯน้ำพอง
bulletสวัสดีปีใหม่ วันเด็ก วันครู 2557
bulletเว็บบอร์ดสำหรับทุกคน
bulletสิ่งดีในปีใหม่
bulletกศน.2557
bulletวัดป่าโคกหนองลุมพุก
bulletfacebook ฉันและเพื่อน
bulletบุญบั้งไฟหนองชุมแสง 2557
bulletบ้านครู
bulletทะเล : อยูธยา
bulletปฐมวัยในอนาคต
bulletยาเสพติด
bulletกีฬาสร้างความผูกพัน
bulletปัญหา Ready planet
dot
สมศ. รอบสามเอาจริง

ฝ่ายงานการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง พร้อมรับการประเมินคุณภาพ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2554

ตรวจความพร้อม
      ผอ.ปัญญา  สมชัย, ผอ.อเนกบุญ  นาชัยฤทธิ์ มาดูแลความเรียบร้อยในการเตรียมพร้อมรับการประเมิน ก่อนกรรมการเดินทางมาถึง 6 ก.ค. 2554
บรรยากาศ
     คุณครูวิไลพร บุตรโพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงมาดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อม
รับเด็ก
      คุณครูทฤษกร  พรไชย มาดูแลเด็กเข้ามาโรงเรียน
เตรียมเด็ก
     คุณครูอนงค์  พุทพาลี เตรียมนักเรียนกล่าวต้อนรับ
กิจกรรมหน้าเสาธง
     กรรมการมาร่วมสังเกตกิจกรรมหน้าเสาธงของเด็กอนุบาล
พิธีกร
     คุณครูทองจันทร์  นรินยา แนะนำบุคลากรในโรงเรียน
กล่าวต้อนรับ
     ผอ.อนกบุญ  นาชัยฤทธิ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่มาประเมิน
สร้างข้อตกลง
      คณะกรรมการจากสมศ. ชุดคุณภาพในการประเมินรอบที่ 3 ได้ทำความเข้าใจกับครูและผู้มีส่วนได้เสียกับโรงเรียนก่อนการประเมิน
    
กรอบการประเมิน
    กรรมการได้แนะนำขั้นตอนวิธีการประเมินและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับการประเมิน
ประธานกรรมการ
     นางพิมพ์พันธุ์  จันทไทย Triple A Education Quality Evaiuation Co.,Ltd
        ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ประเมินคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
เลขานุการ
       นางสาวปภัชญา  เกติยะ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
กรรมการ
      นายพงศกร  บุ้งทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประเมิณคุณภาพตัวผู้เรียนประสิทธิภาพการสอนของครู
ร่วมรับฟัง
     ผอ.ปัญญา  สมชัย โรงเรียนหนองแข้วิทยา ร่วมสังเกตการณ์
กรรมการสถานศึกษา
     พ่อชาย  แวตไธสงค์
กรรมการสถานศึกษา
       คุณชัยณัฐ  สีภูเงิน
นายก อบต.
      นายนเรศ  บานแย้ม
ปราชญ์ชาวบ้าน
     พ่ออ้ม  ทานนท์นอก
สื่อบรรยาย
      นายบุญทอง  ดำเกลี้ยง
อาหารกลางวัน
     ผู้ประกอบอาหารกลางวันเตรียมมอาหารให้เด็ก ซึ่งกรรมการผู้ประเมินได้มาสังเกตการให้บริการอาหารกลางวัน
ระเบียบ
    ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรับประทานอาหาร เป็นตัวบ่งชี้ที่เห็นเป็นประจักษ์ในด้านคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
อัตลักษณ์
     คุณครูนงนุช ทิพย์วงษา เตรียมการแสดงฟ้อนรำของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นการนำเสนอความสามารถทางสุนทรียภาพของเด็ก
อนุบาล
    กรรมการประเมินการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งสังเกตการสอน สัมภาษณ์ครูผู้สอน เด็ก ผู้ปกครองและผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกตัวบ่งชี้
กิจกรรมเคลื่อนไหว
     ผู้รับการประเมินจัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจำวัน โดยกรรมการได้สังเกตการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม และให้คำแนะนำในส่วนที่ควรแก้ไข
ร้องเพลง
    เด็กหญิงกรกนก  สงคราม กับเสียงเพลงหวาน "อยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้" อันแสดงถึงสุนทรียภาพของเด็กอนุบาล
คุณธรรม
    เป็นผู้นำ ผู้ตามและผู้ฟังที่ดี เป็นสิ่งที่กรรมการให้ความสำคัญมาก เพราะหมายถึงเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมสมวัย หากพบข้อบกพร่องมากในส่วนนี้ก็ยากที่จะผ่านการรับรองคุณภาพ
สร้างสรรค์
    จัดกิจกรรมให้กรรมการได้สังเกต พฤติกรรมด้านสังคม อารมณ์-จิตใจ ของเด็ก  ครูต้องมีการวางแผนการจัดกิจกรรมให้ถูกต้องตามหลักพัฒนาการของเด็ก มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน
เยี่ยมชม
     คุณครูจากโรงเรียนหนองสวงวิทยาคมมาเยี่ยมชมการประเมิน
กลางแจ้ง
     การจัดกิจกรรมต้องมีแบบแผน และควรอิงรูปแบบวงจรคุณภาพ PDCA กล่าวคือ มีแผนการจัดประสบการณ์ ปฎิบัติตามแผนฯ ประเมินเด็ก  แก้ปัญหาเด็กอย่างไร
เป้าหมาย
     กิจกรรมต้องส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ เด็กเกิดความสนุกสนาน มีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ตรวจสอบ
     เด็กต้องรู้จักปรับตัวในการเล่นและทำงนร่วมกับผู้อื่น แสดงความมีระเบียบวินัย การรอคอย รวมทั้งการรู้จักระวังรักษาความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น เด็กสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง  มีทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนก  เป็นสิ่งสำคัญที่ตัองคำนึงในการจัดประสบการณ์
สนับสนุน
    ผู้ปกครองนำขนมมาบริจาคให้กับเด็กอนุบาล
ใจบุญสุนทาน
    เด็กหญิงเหมือนฝัน  แสนมิตร   
"โนอันเหมือนฝัน"
      คุณมุกดา  สุวรรณประเภา
        คุณดาวรุ่ง แสนมิตร
        เด็กหญิงเหมือนฝัน  แสนมิตร จัดตั้งกองทุนใหม่ 5,000 บาท
วันเกิด
     7  กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันเกิด ของน้องโนอัน
การปรุงอาหาร
     กรรมการได้สำรวจตรวจสอบการปรุงอาหารเป็นไปตามหลักโภชนาการและถูกสุขอนามัยเพียงใด
สัมภาษณ์
     สิ่งสำคัญที่สุดคือการเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียน กรรมการได้สังเกต ตรวจสอบ ทุกบริบท
สภาพจริง
     ประเมินโดยการสอบถาม ตรวจสอบหลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการเด็ก หลักการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
อ้างอิง
     ผู้รับการประเมินต้องมีความแม่นยำในเนื้อหา หลักการพัฒนาเด็ก ต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาเด็ก ควรนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน เป็นการแสดงหลักฐาน ร่องรอย ผลการปฏิบัติงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ให้เห็นเป็นประจักษ์จริง
ของจริง
      กิจกรรมต้องเป็นไปตามหลักการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างแท้จริง
ไหมไทย
    ความซาบซึ้งในทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง ความประณีตงดงามของจิตใจ เป็นความรู้สึกที่ตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวเกิดจากการรับรู้ของเด็ก และสามารถเจริญได้เด็กชายกฤษณพงศ์  พิชัยช่วง กับผลงานเพลง ดาวมีไว้เบิ่ง
สุนทรียภาพ
     สุนทรียภาพ (Aesthetic)  คือความซาบซึ้งในคุณค่าของความงามทั้งจากธรรมชาติและงานศิลปะ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรับรู้และเจริญขึ้นได้ด้วยประสบการณ์ เด็กหญิงปิยพร  พรมโยธา กับเพลงหวานๆ
ผู้ฟังที่ดี
     คุณธรรมที่ต้งการให้เด็กเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
สัมภาษณ์ผู้บริหาร
     กรรมการได้สอบถามเรื่องการบริหารจัดการด้านการศึกษาปฐมวัย
สำรวจ
     สัปดาห์ที่ 8 หน่วยแมลงได้จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ศึกษานอกสถานที่
เยี่ยมห้อง
    นางพิมพ์พันธุ์  จันทไทย ประธานกรรมการ ได้ให้ความกรุณามาเยี่ยมชั้นเรียนอนุบาล
ชอบมาก
     ท่านเป็นคนสวยแต่งกายสะอาดเด็กๆมาร่วมถ่ายรูปด้วย
สอบถาม
     ท่านได้ทักทายการมาปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูสุรีพร ภูนิลมัย ซึ่งเป็นครูฝึกประสบการณ์
ที่เล่นน้ำ
     ใช้สอนประสบการณ์ด้านสติปัญญา
สัมผัส
    เด็กได้สัมผัสและเรียนรู้สิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ โดยกรรมการได้สังเกตการจัดกิจกรรม และผลที่เกิดกับผู้เรียนตามสภาพที่เป็นจริง แล้วให้ข้อสังเกตการจัดกิจกรรมของครูผู้สอน
สรุป
     คณะกรรมการได้ให้ข้อสังเกต โรงเรียนควรวิเคราะห์ (Analysis) ตามหลักการของ SWOT กล่าวคือ ต้องรู้ปัจจัยภายในซึ่งเป็นจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน(Weakness) รู้ปัจจัยภายนอก(Opportunities)ซึ่งเป็นโอกาส และรู้อุปสรรค (Threat) โดยประมวลเป็นภาพรวมของโรงเรียนเพื่อให้เห็นบริบทของโรงเรียนอย่างเด่นชัด
ร่วมรับฟัง
     คณะครูและกรรมการสถานศึกษาร่วมรับฟัง
นักเรียน
     คณะกรรมการนักเรียนร่วมรับฟัง
ข้อคิดเห็น
      ได้รับฟังข้อคิดเห็นร่วมกัน
แลกเปลี่ยน
    ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
รับฟัง
     สามารถนำหลักฐานมาหักล้างข้อสรุปของคณะกรรมการได้
ช่างครุภัณฑ์
     นายไพบูลย์  ต้นตะภา ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ระดับ 3 รับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
แม่ครัว
     คุณเฮียง คุณฮู้  คุณโฮม  ร่วมฟังคำชี้แจง
สรุปงาน
    ประธานกรรมการกล่าวถึงการรายงานข้อมูลไปยัง สมศ. ตามสภาพจริงที่เห็น ไม่เป็น 2 มาตรฐาน

ประถม มัธยม
      นายพงศกร  บุ้งทอง กรรมการสรุปการประเมินนักเรียน ประเมินครูระดับประถมและมัธยม

   

ปฐมวัย
       นางสาวปภัชญา เกติยะ กรรมการผู้เชี่ยวชาญได้สรุปการประเมินเด็กและครูอย่างละเอียดถี่ถ้วน นับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านปฐมวัยอย่างแท้จริง

     
การบริหารจัดการ
      นางพิมพ์พันธุ์  จันทไทย ประธานสรุปการสังเกต สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลที่ปรากฏในเรื่องการบริหารจัดการและได้เสนอแนะให้โรงเรียนปรับปรุงจุดด้อยให้ดีขึ้น
ประทับใจ
      คุณยายจิตรชื่นชมในความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ
น้อมรับ
     
แม้เวลาเพียง 3 วัน กรรมการท่านได้ให้ความรู้ใหม่ในหลายเรื่อง ทำให้ได้แนวติดในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จากอาจารย์ปภัชญา  เกติยะอย่างคุ้มต่า ท่านเป็นคนที่มีความแม่นยำในด้านวิชาการ และเป็นคนสวยทั้งกายและใจ
       สิ่งที่ท่านได้แนะนำไว้ จะได้นำไปพัฒนาเด็กในความรับผิดชอบต่อไป

     
คำรำลึก
       คณะกรรมการชุดนี้ถือได้ว่ามีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงาน วัดคุณภาพของผู้เรียน เข้าสัมภาษณ์ผู้ปกครองในชุมชน องค์กรทางศาสนา ให้ข้อเสนอแนะตรงตามสภาพที่เป็นจริง เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้เรียนในอนาคตอย่างแน่นอน

   
 
เชียร์
       คุณครูสังวาลย์  เมืองมนตรี มาถามข่าวความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ.  1 กรกฎาคม 2554
เยี่ยมชม
      ได้ต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนหน่อคำประชาอุทิศเยี่ยมชมห้องเรียนอนุบาล 29 มิถุนายน 2554
กำลังใจ
         คุณครูจุฑาภรณ์  อันสุรีย์ คุณครูพัชชาริณี  รัตนบุตร มาให้กำลังใจในการเตรียมรับการประเมิน จาก สมศ. 
          phacharinee@hotmail.com
พิมูลวิทยา
     คุณครูพิสมัย  เหล่าลาภะ มาเยี่ยมชมปฐมวัยเพื่อเป็นแรงใจ
กลับบ้าน
    นักเรียนโรงเรียนหน่อคำมาเห็นโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงเป็นครั้งแรกCopyright © 2010 All Rights Reserved.