ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
e-mail ของท่าน

dot
bulletบทคัดย่อ
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletพ่อใหญ่บ้านกระนวน
bulletเที่ยวเมืองสามหมอก
bulletด้วยรักและชื่นชม
bulletมหัศจรรย์ค้างคาวภูผายา
bulletพระธาตุศักดิ์สิทธิ์
bulletเผยแพร่ผลงาน
bulletเที่ยวตราด
bulletทุ่งดอกกระเจียว
bulletส่งครูกล้วย
bulletหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
bulletผู้หญิงสีขาว
bulletขนมครกปริญญา
bulletทะเลบัวแดง
bulletนาหว้า นางัว รำลึก
bulletอัลบั้มตุ๊กแก
bulletวังงูหลาม
bulletล่องใต้ อ่าวพังงา
bulletวังขอนหว้า
bulletกุดขอนแก่น
bulletครูอนามัย
bulletอีสานบ้านเรา
bulletครูเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
bulletพัฒนาครูอนุบาล
bulletอนุบาลชุลีพร(Refresh)
bulletอบรม e-book วก.หนองกุงศรี
bulletชลบุรี-ระยอง
bulletTOT บริการอินเทอร์เน็ตถืงบ้าน
bulletวิทยาลัยครูสกลนคร
bulletบุญพญามาร
bulletไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
bulletม.ราชภัฏสวนดุสิต
bulletพัฒนาครูเด็กพิการ
bulletเงาะอีสาน
bulletMaster Teacher High 1 ปฐมวัย
bulletID Plan
bulletกีฬากลุ่มเครือข่าย
bulletออกพรรษาที่เชียงคาน
bulletกีฬาหมู่บ้านตำบล2554
bulletอนุบาลโมเดิร์น
bulletสพป.กส. 2 จัดการเรียนร่วม
bulletม.ราชภัฏอุดรธานี
bulletกีฬา สพป.กส 2 ท่าคันโท
bulletหนึ่งแสนครูดี
bulletมุกดาหาร
bulletงานบวช
bulletรั้วทะเล น้ำใสหาดสวย
bulletการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
bulletVisit
bulletบุญบั้งไฟ 10 ล้านห้วยเม็ก
bulletบั้งไฟหนองหินโนนสูงอุดรธานี
bulletล็อตเตอรี่วังสะพุง
bulletเมษานาแก
bulletสพป.กส. 2 จัดเข้าค่ายภาษาไทย
bulletผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2555
bulletซ. โซ่ 2-5 ส.ค. 55
bulletไบเทค บางนา BITEC
bulletสายปํญญา Special
bulletกศ.บป. รุ่น11
bulletปัญญาธโร
bulletวัดป่าวลีพิทักษ์เดช
bulletหนองโสนโคราช
bulletดอนปู่ตาดงปอ
bulletทางสายปลาแดก
bulletภูปูนในฝัน
bulletนายร้อย นาแก
bulletสมอทอง
bulletO-Net English
bulletพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ดูแลเด็ก
bulletพระเดชพระคุณเจ้า
bulletงานวิวาห์
bulletข้าวหอม update
bulletวันแม่ 2556
bulletกีฬาพ่อบ้านแม่บ้าน 2556
bulletเพื่อนต่างแดน
bulletศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556
bulletหนองกุงศรี 2 Coaching
bulletเข้าค่ายเปรมฯน้ำพอง
bulletสวัสดีปีใหม่ วันเด็ก วันครู 2557
bulletเว็บบอร์ดสำหรับทุกคน
bulletสิ่งดีในปีใหม่
bulletกศน.2557
bulletวัดป่าโคกหนองลุมพุก
bulletfacebook ฉันและเพื่อน
bulletบุญบั้งไฟหนองชุมแสง 2557
bulletบ้านครู
bulletทะเล : อยูธยา
bulletปฐมวัยในอนาคต
bulletยาเสพติด
bulletกีฬาสร้างความผูกพัน
bulletปัญหา Ready planet
dot
บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์

ชื่อเรื่อง                    ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการ

                              ระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

                              สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ผู้วิจัย                       สุรสิทธิ์  ถิตย์บุญครอง    ปริญญา   .. (การบริหารการศึกษา)

 

                              M.Ed. (Educationl  Administration)

 

กรรมการที่ปรึกษา      ผศ.พัฒนา  เหล่าวิศาลสุวรรณ              ประธานกรรมการ

                              อาจารย์สุรวาท  ทองบุ                       กรรมการ

                              อาจารย์ทัศนีย์  นาคุณทรง                   กรรมการ

                              ผศ.ดร.สมศักดิ์  คำศรี                       ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยสอบวิทยานิพนธ์

                              อาจารย์สมยศ  อันทะลี                       ผู้ชำนาญการสอบวิทยานิพนธ์  

                              ผศ.สุวรรณ  อภัยวงศ์                        ผู้เชี่ยวชาญตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์

    

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม    2545

 

บทคัดย่อ 

      

              การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของครูผู้สอน

     ที่มีต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับก่อนประถมศึกษา  ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

     สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนระดับ

     ก่อนประถมศึกษา จำนวน  278  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล

     ด้วยการหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ และการทดสอบไค - สแควร์

              ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนมีปัญหาการบริหารงานวิชาการดังนี้  

                    1.  ปัญหาการจัดห้องสมุดของเล่นมีปัญหาร้อยละ  96.0    

                    2.  ปัญหาการจัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจำวันมีปัญหาร้อยละ  89.6

                    3.  ปัญหาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนมีปัญหาร้อยละ  88.8 

                    4.  ปัญหาของแนวการจัดประสบการณ์มีปัญหาร้อยละ  81.7 

                    5.  ปัญหาการประเมินพัฒนาการเด็กมีปัญหาร้อยละ  80.6  

                    6.  ปัญหาการนำแนวและแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้มีปัญหาร้อยละ  79.9     

                    7.  ปัญหาการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กมีปัญหาร้อยละ  77.7 

                    8.  ปัญหาการประชุมอบรมทางวิชาการมีปัญหาร้อยละ74.1   

                    9.  ปัญหาการนิเทศภายในมีปัญหาร้อยละ  71.2 

              การเปรียบเทียบปัญหาพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการที่ไม่แตกต่างกันคือ 

                    1.  ปัญหาการจัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจำวัน  

                    2.  ปัญหาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน   

                    3.  ปัญหาการประเมินพัฒนาการเด็ก  

                    4.  ปัญหาการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก   

                    5.  ปัญหาการนิเทศภายใน  

              และพบปัญหาการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 คือ   

                    1.  ปัญหาแนวการจัดประสบการณ์ 

                    2.  ปัญหาการจัดห้องสมุดของเล่นแตกต่างกันตามขนาดโรงเรียน 

                    3.  ปัญหาการประชุมอบรมทางวิชาการแตกต่างกันตามวุฒิการศึกษาของครูผู้สอน 

                    4.  ปัญหาการนำแนวและแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้แตกต่างกันตามประสบการณ์

     ในการสอนระดับก่อนประถมศึกษา 

 

ผู้เชี่ยวชาญ

                            อาจารย์โณทัย  อุดมบุญญานุภาพ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 1

                            อาจารย์ราตรี  โลหะมาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 1

                            ผอ.กุลธวัช  จันทร์ประทักษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 2

                            ครูดารา  ดาวดึงษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 2

                            ครูรวงทอง  ลาฝอย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 2

 

Title:           THE TEACHER’S OPINION ABOUT  ACADEMIC ADMINISTRATION

                    PROBLEMS on  PRE-PRIMARY EDUCATION LEVEL iN

                    PRIMARY SCHOOLS  UNDER THE KALASIN PROVINCIAL   

                    PRIMARY EDUCTION OFFICE.

                        

Author:        SURASIT TITBOONKRONG    

                          DEGREE  M.Ed. (Educational Administration)

 

Advisors:       

                        

     PATTANA LAOVISANSUWAN,  ASSISTANT PROFESSOR,     CHAIRPERSON

     SURAWAT TORNG-BU,            INSTRUCTOR                          COMMITTEE

     TASSANEE  NAKOONSONG,   INSTRUCTOR                          COMMITTEE

 

     rAJABHAT INSTITUTE MAHA SARAKHAM   2002

 

 

Abstract

 

The purposes of this research were to investigate and compare the teacher’s opinion about academic administration problems on pre-primary education level in primary schools under the Kalasin provincial primary education office.  The sample in this study were 278 pre-education teachers.  The instrument  was  questionnaires of 2 sections. The statistical values were the frequency, percentage and chi-square test.

The finding of this study was that the teachers faced the administration difficulties in the following; 1) The toy libraries management was 96.0 percent.  2) The daily activities scheduling management was 89.6 percent.  3) The supplementary material and instruction media management was 88.8 percent.  4) The guideline of the experience exercise plan was 81.7 percent.  5) The children development evaluation was 80.6 percent.  6) The implementation of experience exercises plan was 79.9 percent.  7) The instruction activity management for preparing the children,s readiness was 77.7 percent.  8) The teachers ,academic training were 74.1 percent.  9) The internal information was 71.2 percent.

In comparison study were no different in academic administration problems as follow : the daily activities scheduling management. The supplementary material and instruction media management.  The children development evaluation. The instruction activity management for preparing the children,s readiness. The internal information. All in all, it was found academic administration problems were statistically significant difference 0.05 as follow: toy libraries management and Guideline of the experience exercise plan has different problems in school size. Academic training had different problems in education level. The implementation of experience exercise plan had different problems in different teaching experience in pre-primary. 

 

 

งานวิจัย


ชื่อเรื่อง
             การพัฒนาการใช้ทักษะภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน           

                       ในโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2

 

ผู้วิจัย               สุรสิทธิ์  ถิตย์บุญครอง 

                     

อาจารย์ที่ปรึกษา      

                      ผศ.กฤษณา  สมะวรรธนะ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

                      ผศ.ทัศนีย์  นาคุณทรง  ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

                      อาจารย์นิรันดร์  นิติสุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

                      อาจารย์วรพจน์  ฉายจรุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

                      นางสาวพวงเพชร์  จุรุเทียบ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

                      ผอ.สุรเชษฐ์  พละเอ็น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 2

                      ผอ.อเนกบุญ  นาชัยฤทธิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 2

 

ผู้เชี่ยวชาญ

                      อาจารย์ราตรี  โลหะมาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1

                      อาจารย์เกษร  ทองแสน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 2

                      ครูอัมพร  นะระแสน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 2

  

   โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2549

 

 

บทคัดย่อ 

           

                     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาไทยกลางสำหรับเด็ก

       ปฐมวัย โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) ประชากรเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 

       2549  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์   จำนวน   17  คน      

       เครื่องมือที่ใช้คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ฝึกการพูดภาษาไทยกลาง  และแบบประเมินพัฒนาการ

       ด้านการพูดภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัย

                     ผลการวิจัย พบว่า  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีพัฒนาการด้านการพูดภาษาไทยกลาง         

       หลังเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนดีขึ้นกว่าก่อนเรียน และบทเรียนคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ

       E1/ E2  เท่ากับ  80.12 / 88.82   ผ่านเกณฑ์  มาตรฐานร้อยละ   80 / 80

 

 

ผลงานทางวิชาการ

 

ชื่อเรื่อง            รายงานการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สื่อสายใยสายรักสำหรับเด็กปฐมวัย

 

ผู้วิจัย               สุรสิทธิ์  ถิตย์บุญครอง

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

 

                      ผศ.กฤษณา  สมะวรรธนะ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

                      ผศ.ทัศนีย์  นาคุณทรง  ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

                      อาจารย์นิรันดร์  นิติสุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

                      ผอ.สุรเชษฐ์  พละเอ็น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 2

                      ผอ.อเนกบุญ  นาชัยฤทธิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 2

 

ผู้เชี่ยวชาญ

                      อาจารย์ราตรี  โลหะมาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1

                      อาจารย์เกษร  ทองแสน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 2

                      ครูอัมพร  นะระแสน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 2

 

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2549

 


บทคัดย่อ

 

                                    การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์คือ

                         1.  เพื่อให้ผู้เรียนสร้างงานศิลปะ ด้วยวิธีการใหม่โดยใช้สื่อสายใยสายรัก 

                         2.  เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ 

                         3.  เพื่อส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อเล็ก และพัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา   

                         4.  เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น         

                         5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อสายใยสายรัก

                  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 

      โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2  จำนวน  17  คน 

      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ สื่อสายใยสายรัก แบบประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อ

      ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80 และแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อสายใยสายรัก

                  ผลการวิจัย  พบว่า

                        1. ประสิทธิภาพของสื่อสายใยสายรัก  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 / 80
                        2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อสายใยสายรัก พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ

      ในระดับมากที่สุด 

 

 

ผลงานทางวิชาการ

 

ชื่อเรื่อง             รายงานการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

                               โดยใช้เกมการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง   สำนักงานเขตพื้นที่ 

                               การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2 

ผู้วิจัย                    สมจิตร  ถิตย์บุญครอง

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

                               ผอ.สังเวช  ศรีหริ่ง    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 2

                               ผอ.อเนกบุญ  นาชัยฤทธิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 2

                               ผอ.ทวี  คำเรืองศรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 2

 

ผู้เชี่ยวชาญ

                               อาจารย์ราตรี  โลหะมาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 1

                               ครูกฤษณา  บุตรพรหม  ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลชุลีพร

                               ครูอัมพร  นะระแสน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 2

                               ครูมาลินี  สุกใส  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 2

                               ครูรวงทอง  เนื่องมัจฉา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิธุ์  เขต 2

 

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2551

 

 

บทคัดย่อ

 

 

                 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมพื้นฐาน

        ทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษา ประชากรเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 

        โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2    อำเภอหนองกุงศรี    

        จังหวัดกาฬสินธุ์   จำนวน14  คน  เครื่องมือที่ใช้คือ  แผนการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อม  

        พื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษา และแบบประเมินความพร้อม พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

                 ผลการศึกษา  พบว่า  แผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

        โดยใช้เกมการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ  E1/ E2เท่ากับ  81.43 / 88.57

        คุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ  80 / 80  และพัฒนาการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

        หลังเรียนดีขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

  ขอความอนุเคราะห์จากท่านกรุณาลงบทคัดย่อเพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนครูอนุบาลด้วยนะครับCopyright © 2010 All Rights Reserved.