ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
e-mail ของท่าน

dot
bulletบทคัดย่อ
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletพ่อใหญ่บ้านกระนวน
bulletเที่ยวเมืองสามหมอก
bulletด้วยรักและชื่นชม
bulletมหัศจรรย์ค้างคาวภูผายา
bulletพระธาตุศักดิ์สิทธิ์
bulletเผยแพร่ผลงาน
bulletเที่ยวตราด
bulletทุ่งดอกกระเจียว
bulletส่งครูกล้วย
bulletหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
bulletผู้หญิงสีขาว
bulletขนมครกปริญญา
bulletทะเลบัวแดง
bulletนาหว้า นางัว รำลึก
bulletอัลบั้มตุ๊กแก
bulletวังงูหลาม
bulletล่องใต้ อ่าวพังงา
bulletวังขอนหว้า
bulletกุดขอนแก่น
bulletครูอนามัย
bulletอีสานบ้านเรา
bulletครูเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
bulletพัฒนาครูอนุบาล
bulletอนุบาลชุลีพร(Refresh)
bulletอบรม e-book วก.หนองกุงศรี
bulletชลบุรี-ระยอง
bulletTOT บริการอินเทอร์เน็ตถืงบ้าน
bulletวิทยาลัยครูสกลนคร
bulletบุญพญามาร
bulletไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
bulletม.ราชภัฏสวนดุสิต
bulletพัฒนาครูเด็กพิการ
bulletเงาะอีสาน
bulletMaster Teacher High 1 ปฐมวัย
bulletID Plan
bulletกีฬากลุ่มเครือข่าย
bulletออกพรรษาที่เชียงคาน
bulletกีฬาหมู่บ้านตำบล2554
bulletอนุบาลโมเดิร์น
bulletสพป.กส. 2 จัดการเรียนร่วม
bulletม.ราชภัฏอุดรธานี
bulletกีฬา สพป.กส 2 ท่าคันโท
bulletหนึ่งแสนครูดี
bulletมุกดาหาร
bulletงานบวช
bulletรั้วทะเล น้ำใสหาดสวย
bulletการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
bulletVisit
bulletบุญบั้งไฟ 10 ล้านห้วยเม็ก
bulletบั้งไฟหนองหินโนนสูงอุดรธานี
bulletล็อตเตอรี่วังสะพุง
bulletเมษานาแก
bulletสพป.กส. 2 จัดเข้าค่ายภาษาไทย
bulletผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2555
bulletซ. โซ่ 2-5 ส.ค. 55
bulletไบเทค บางนา BITEC
bulletสายปํญญา Special
bulletกศ.บป. รุ่น11
bulletปัญญาธโร
bulletวัดป่าวลีพิทักษ์เดช
bulletหนองโสนโคราช
bulletดอนปู่ตาดงปอ
bulletทางสายปลาแดก
bulletภูปูนในฝัน
bulletนายร้อย นาแก
bulletสมอทอง
bulletO-Net English
bulletพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ดูแลเด็ก
bulletพระเดชพระคุณเจ้า
bulletงานวิวาห์
bulletข้าวหอม update
bulletวันแม่ 2556
bulletกีฬาพ่อบ้านแม่บ้าน 2556
bulletเพื่อนต่างแดน
bulletศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556
bulletหนองกุงศรี 2 Coaching
bulletเข้าค่ายเปรมฯน้ำพอง
bulletสวัสดีปีใหม่ วันเด็ก วันครู 2557
bulletเว็บบอร์ดสำหรับทุกคน
bulletสิ่งดีในปีใหม่
bulletกศน.2557
bulletวัดป่าโคกหนองลุมพุก
bulletfacebook ฉันและเพื่อน
bulletบุญบั้งไฟหนองชุมแสง 2557
bulletบ้านครู
bulletทะเล : อยูธยา
bulletปฐมวัยในอนาคต
bulletยาเสพติด
bulletกีฬาสร้างความผูกพัน
bulletปัญหา Ready planet
dot
ผลงานครูสมจิตร ถิตย์บุญครอง article


หัวข้อที่ศึกษา   
             รายงานการพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

                                    ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้เกมการศึกษา

ผู้ศึกษา                       นางสมจิตร  ถิตย์บุญครอง   ครู คศ.2

                                   โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2553

 

บทคัดย่อ

 

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพแห่งผลลัพธ์ ตามเกณฑ์ 80 / 80   (2) เปรียบเทียบพัฒนาการด้านความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1  ก่อนการทำกิจกรรมและหลังการทำกิจกรรม

            กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2553โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง จำนวน 29 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2  การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบแผนการศึกษาแบบ One Group Pretest / Posttest  Designสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบแบบที

จากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  

            ผลการศึกษา พบว่า แผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ  E1/ E2เท่ากับ  80.68 / 85.05 คุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ  80 / 80  และพัฒนาการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังเรียนดีขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

        
กิจกรรม
    ภาพการจัดประสบการณ์พัฒนาความพร้อมคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
     ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ทดลอง
     ใช้เครื่องมือการวิจัย ที่โรงเรียนจินดาสินธวานนท์
สังกัด
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2

ฝึกสมาธิ
    กิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กมีความพร้อมและยืดระยะเวลาความสนใจของเด็กให้ยาวขึ้น
ร้องเพลง
    การร้องเพลงประกอบดนตรี เป็นกิจกรรมที่เด็กชื่นชอบมาก  เด็กไดสัมผัสสุนทรียภาพทางด้านดนตรี
ส่วนร่วม
    ผู้ปกครองร่วมชมกิจกรรมของเด็ก และได้ให้เสนอแนะในการจัดกิจกรรมประจำวันให้กับเด็ก
เสมอภาค
     เด็กดาวน์ซินโดม มีโอกาสได้เรียนร่วมกับเด็กปกติ และได้ร่วมกิจกรรมเท่าเทียมกันกับเพื่อน
เคลื่อนไหวและจังหวะ
     ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย และพัฒนาการด้านสังคมเด็กเกิดความสนุกสนานเมื่อได้ทำกิจกรรม
อุปกรณ์
    ใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว
ตั้งใจ
     เด็กทำกิจกรรมด้วยความสนใจ
พึงพอใจ
    เด็กมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เขาได้ฝึกปฏิบัติ เป็นการพัฒนาทางด้านอารมณ์-สังคมได้เป็นอย่างดี
ศิลปะ
     สื่อสายใย สายรัก ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
ทำงานเป็นกลุ่ม
     ฝึกให้กล้าแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
หลากหลาย
    ในแต่ละวันได้ให้เด็กทำกิจกรรมสิลปในรูปแบบและวิธีการต่างๆ
พื้นฐาน
    ได้จัดหาสื่อเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และสัมผัสสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แหล่งเรียนรู้
     เด็กได้เรียนรู้ ได้ดูของจริงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ทำด้วยตนเอง
    ฝึกให้เด็กทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ
บริการ
     จัดอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการให้กับเด็กทุกคน
โรงอาหาร
     มีภาชนะใส่อาหารที่สะอาดและที่รับประทานอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เด็ก
เครือข่าย
    ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้สอนระดับปฐมวัย มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก และด้านวิชาการ
เรียนรู้
    เครือข่ายมาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ ในเรื่องการจัดกิจกรรม  ข้อมูลผู้เรียน การพัฒนางานวิชาการอย่างสม่ำเสมอ


1 มิถุนายน 2552 ฝนเริ่มตกพืชได้รับน้ำฝนต่างแข่งกันแตกใบเจริญเติบโต ข่อยเป็นพืชที่ทนแล้งทนฝน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำมาปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อตัดแต่งรูปทรงตามต้องการ

พืชท้องถิ่น
     ข่อยเป็นพืชที่มีมากมายในท้องถิ่น มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศในภาคอีสาน  ใบเล็กสวยงม ดัดเป็นรูปร่างได้ตามต้องการ
ร่วมมือ
    ผู้ปกครองเด็กให้ความร่วมมือในการพัฒนาเด็กอนุบาลอย่างเต็มที่
ห่วงใย
     เด็กส่วนมาก ปู่ย่า ตายาย จะเป็นคนเลี้ยงดู  พ่อแม่ของเด็กมักเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด
ปฐมนิเทศเด็ก
    ผอ. อเนกบุญ  นาชัยฤทธิ์  ทักทายเด็กแนะนำสิ่งต่างๆในโณงเรียนที่เด็กได้เข้ามาอยู่เป็นครั้งแรก
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
    ผู้ปกครองที่มาโรงเรียนได้เข้าร่วมรับฟังการแนะนำข้อมูลในโรงเรียนจากผู้บริหารโรงเรียน
นำเสนอ
     นำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยใรรูปแบบวิดีทัศน์  โวยสื่อการนำเสนอที่ทันสมัย
ให้ข้อมูล
    ผู้บริหารโณงเรียนพบปะกับผู้ปกครอง  สนทนาแลกเปลี่ยน  นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีที่ผ่านมา  และโครงการที่เตรียมจัดทำ
สนใจ
     ผู้ปกครองให้ความสนใจในการรับรู้ข้อมูล  และสิ่งที่นำเสนอในที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
ผ่ายเทคนิค
    คุณครูบุญทอง  ดำเกลี้ยง  เจ้าหน้าที่แผนกศูนย์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้ความร่วมมือในการใช้สื่อนำเสนอข้อมูล
ฝ่ายบริการ
    คุณครูสมจิตร ให้การบริการสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
เยี่ยมห้อง
    ผู้ปกครองเยี่ยมชมห้องเรียนที่ลูกหลานของตนเองมาเข้าเรียน
เป็นกันเอง
     คุณยายจิตรอธิบายรายละเอียดในเรื่องต่างๆที่ผู้ปกครองไมเข้าใจอย่างกัลยาณมิตร
พอใจ
    ทุกคนที่มาหามีความสบายใจที่ได้ฝากลูกหลานไว้ให้คุณยายจิตรดูแล
ครูศูนย์เด็กเล็ก
     คุณครูเสือ  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชุมแสงมาเยี่ยมห้องและช่วยเหลือในการรับส่งเด็กอนุบาลมาโรงเรียน
ครูฝึกสอน
     นางสาวอรอุมา  ศรีสุพัฒน์  นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอำเภอหนองกุงศีมาฝึกประสบการณ์เป็นเวลา 1 ปี
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
     คุณยายจิตรสาธิต แนะนำ พร้อมกับฝึกให้ครูฝึกสอนได้ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน
กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง
     ใช้สนามเป็นที่ฝึกประสบการณ์การจัดกิจกรรมเล่นกลางแจ้ง  โดยนำเอาการละเล่นพื้นบ้านและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก
อาหารกลางวัน
    คุณบุญโฮม  รัตนเพชร  มาเป็นแม่ครัว  จัดอาหารให้เด็กได้รับประทานทุกวัน โดยคุณครูสมจิตร  ถิตย์บุญครองเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
ฝึกระเบียบ
     เด็กต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  เพื่อฝึกให้รู้จักความมีคุณธรรม  อันจะนำไปสู่ความมีระเบียบวินัย
ซ่อมแซม
     เครื่องเล่นสนามต้องดูแลให้ใช้งานได้และมีความปลอดภัยเมื่อเด็กเล่น
เพิ่มเติม
    จัดทำเครื่องเล่นสนามเพิ่มเติม
ตกแต่ง
     ทาสีเพื่อให้เครื่องเล่นมีความสวยงาม
ลานอเนกประสงค์
    ก่อสร้างสนามคอนกรีตเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
วิสัยทัศน์
    การพัฒนาสภาพแวดล้อมถือเป็นวิสัยทัศน์ ในการจัดการศึกษา
ทุ่มเท
     ใช้บุคลากรและงบประมาณในการบริหารจัดการ
แรงกาย
     ได้แรงงานจากนักบริการของโรงเรียนเป็นกำลังสำคัญ
ร่วมพัฒนา
      เป้าหมายคือการได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้าง
ใช้งาน
      สนามสร้างเสร็จเรียบร้อยและใช้งานในกิกรรมต่างๆได้ดี
ช่วยกันรักษา
    เด็กช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อความปลอดภัยเมื่อใช้สนามลานอเนกประสงค์


การผิงไฟเพื่อคลายความความหนาวเย็นได้ก่อให้เกิดภูมิปัญญาในหมู่คนอีสาน ด้วยการทำอาหารขณะที่ผิงไฟและเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ตรวจอุปกรณ์
    คุณยายจิตร สอบถามและตรวจสิ่งของ อุปกรณ์ที่สั่งให้เด็กนำมาจากบ้าน
ตื่นเต้น
    เด็กทุกคนกระตือรือร้นที่จะได้ทำปั้นข้าวจี่  ได้รับ ความร่วมมือจากผู้ปกครองเด็กทุกคน
อุปกรณ์เสริม
    ไม้สำหรับจี่ข้าวเด็กนำมาไม่ได้ขนาดและไม่เหมาะที่จะใช้จี่ข้าว จึงต้องทำให้ใหม่ ใช้ไม้ไผ่ดิบ 1 ลำพอดี
สาธิต
    การก่อไฟด้วยเชื้อเพลิงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ได้แนะนำให้เด็กได้ใช้การสังเกต
ก่อไฟใช้ถ่าน
    ใช้ถ่านที่เด็กนำมาจากบ้าน ความร้อนที่ได้จากถ่านเหมาะสำหรับการทำปั้นข้าวจี่
สภาพจริง
    สอนให้ปฏิบัติด้วยตนเอง ครูเป็นผู้แนะนำเมื่อเด็กมีปัญหา
ตีไข่
    ไข่ดิบที่นำมาต้องตีไข่ให้ฟู เพื่อให้สะดวกต่อการนำมาใช้
รวมพลัง
    เด็กได้ฝึกการทำกิจกรรมกลุ่มรู้รักสามัคคี  รู้จักการรอคอย และเสียสละ
ทาไข่
    เมื่อข้าวสุกดีแล้วใช้ไข่ทาให้ทั่ว  วิธีการจี่ข้าวต้องหมุนไม้ไปเรื่อยๆ  หากไม่หมุนไม้ข้าวจี่จะไหม้ไฟ
ดูแลใกล้ชิด
    เด็กมีจำนวนมากต้องคอยดูแลให้เด็กทำตามขั้นตอน คอยส่งเสริมและให้กำลังใจเด็ก
น่ากิน
    ข้าวจี่ที่สุกได้ที่แล้วจะมีสีสัน และกลิ่นหอม ชวนรับประทานมาก
สังเกต
    ผอ.อเนกบุญ  นาชัยฤทธิ์  มาสังเกตการทำโครงงาน ปั้นข้าวจี่  บอกว่าเป็นกิจกรรมที่เด็กสนใจและมีส่วนร่วม เหมาะสมกับสถานการณ์
ปลาร้าบอง
    คุณยายจิตร นำปลาร้าบองมาให้เด็กจิ้มกับปั้นข้าวจี่ เด็กทุกคนบอกว่าอร่อยมาก
อบอุ่น
    เป็นกิจกรรมที่เด็กทุกคนได้รับความอบอุ่นทั้งทางกายและทางใจ  ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ
สรุป
    เด็กและครูร่วมกันสรุปวิธีทำปั้นข้าวจี่ และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน

อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย เป็นคำพังเพยที่มีความหมายมาก ขนมตาลเป็นที่ชื่นชอบของเด็กและผู้ใหญ่ กรรมวิธีและรสชาติของขนมตาลในแต่ละท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกัน

ตาลนา
    ต้นตาลให้ร่มเงากับเถียงนาน้อยทุ่งนาหนองชุมแสง
ลูกดกเนื้อหนา
    ปีนี้ตาลติดลูกดก ลูกใหญ่และเนื้อหนามาก เมล็ดน้อยเหมาะสำหรับนำมาทำขนม
ใต้ต้นตาล
    เมื่อสุกลูกตาลจะหล่นลงมาเอง
หล่นจากต้น
    ลูกตาลสุกเหล่านี้ได้จากการเก็บมาจากใต้ต้นตาลในทุ่งนาใกล้หมู่บ้าน
ของจริง
    สนทนาเกี่ยวกับลูกตาลเพื่อรับรู้ประสบการณ์เดิมของเด็ก
สัมผัส
     เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส
สิ่งที่เด็กควรรู้
    คุณยายจิตร เสริมประสบการณ์ให้เด็ก โดยให้ทดลองแกะลูกตาลสุก
เนื้อใน
    เนื้อตาลสีเหลืองสดสวยงาม ลักษณะเหนียวคล้ายแป้งเปียกติดตามเส้นใย
ชิมรส
    เด็กได้ทดลองชิมรสชาติของเนื้อตาลสุก
กรรมวิธี
    สาธิตวิธีแกะเส้นใยเพื่อนำไปยีเข้ากับน้ำให้ได้เนื้อตาล
ทำเอง
    เด็กได้ยีเนื้อตาลในน้ำด้วยตนเอง
สัมผัสนิ่มนวล
    ใยตาลเมื่อถูกน้ำจะนิ่มทำให้เด็กชื่นชอบเมื่อนวดและยีเนื้อตาลในน้ำ
ทุกคนมีส่วนร่วม
    เด็กทุกคนได้เรียนรู้จากการกระทำ จึงสนุกและกระตือรือร้น
ถุงกรอง
    ผ้าที่ใช้ทำถุงที่เนื้อไม่แน่นเกินไปเพื่อกรองเอาเนื้อตาล
ขนาดพอเหมาะ
    ถุงผ้าต้องบรรจุน้ำที่ยีเนื้อตาลไว้จนหมด
สะเด็ดน้ำ
    ต้องมัดให้แน่นแล้วแขวนไว้เพื่อให้น้ำหยดออกให้หมด
เนื้อตาล
    เมื่อสะเด็ดน้ำแล้วจะเหลือเฉพาะเนื้อตาลที่นุ่ม สีเหลืองสด และมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน
เคล็ดลับ
    คุณยายจิตรได้สูตรการทำขนมตาลมาจากเมืองเพชรบุรี แล้วนำมาผสมผสานเข้ากับประสบการณ์ที่เคยเป็นแม่ค้าขนมครกและจากการสอบถามภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต้องตวง
    เสริมประสบการณ์ให้กับเด็ก การทำขนมจะต้องตวงให้ได้มาตรฐานตามสูตร
ตวงแป้ง
    แป้งข้าวจ้าวก็ต้องตวงให้ได้ตามกำหนด
น้ำตาลก็ตวง
    น้ำตาลที่ใช้จะต้องเลือกยี่ห้อและต้องตวงอย่างละเอียดลออ
คลุกเคล้า
    นำส่วนผสมมานวดเข้าด้วยกัน
ส่วนสำคัญ
    จะเป็นขนมตาลที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อยเพียงใด  น้ำเป็นตัวกำหนดที่สำคัญที่สุดจะต้องตวงอย่างพิถีพิถัน จะผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยไมได้เลย   
คลุกเคล้า
    ใช้การนวดส่วนผลมให้เข้ากันให้เนียนที่สุด
สูตรโบราณ
     การใช้มือนวดจะดีที่สุดเพราะส่วนผสมจะเข้ากันได้ดี
ตรวจสภาพ
     เมื่อทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนวดและเห้นว่าได้ที่แล้ว  คุณยายจิตรต้องอาศัยทักษะความชำนาญในการดู  ก่อนที่จะทำในขั้นตอนต่อไป
ถ้วยตะไล
     ทำความสะอาดถ้วยที่จะนำมาใส่ขนม
ทำมือ
    เด็กได้เตรียมถ้วยใส่ขนม
แม่ครัว
    คุณโฮม ช่วยเตรียม มะพร้าวทึนทึกเพื่อใส่หน้าขนม
พร้อมแล้ว
    เด็กทุกคนพร้อมเต็มที่กับขนมตาล
ถ้วยน้อย
    เด็กนำถ้วยมาใส่เนื้อขนมที่ผ่านการนวดเรียบร้อยแล้ว
ผู้ช่วย
    คุณอนงค์  แม่ครัวเป็นผู้ช่วยอีกแรง
โรยหน้า
     นำมะพร้าวทึนทึกที่ขูดเป็นเส้นมาโรยหน้า
ส่วนร่วม
     คุณครูอนงค์  ขอมีส่วนร่วมทดลองหยอดขนมใส่ถ้วยตะไล
เทคนิค
    ต้องตั้งน้ำให้เดือดก่อน
ลังถึง
     นำถ้วยขนมในลังถึงขึ้นนึ่ง
5  นาที
    ประมาณ 5 นาที  ขนมตาลจะสุก  สังเกตได้ว่าขนมตาลสูตรคุณยายจิตร  จะขึ้นฟูดีมาก  สีสันสวยงาม
ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่
    เด็กพอใจมากและดีใจเมื่อจะได้กินขนม
รอคอย
     เด็กทุกคนเข้าแถวรับขนมและรอคอยเพื่อรับประทานพร้อมกัน
สูตรทำขนมตาล
    ส่วนผสม  เนื้อตาล  แป้งข้าวจ้าว น้ำตาล น้ำ
หากสนใจที่จะทำขนมตาล ติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณยายจิตรได้ครับ
เอาแนว
    ลูกตาลชนิดนี้เรียก  ตาลหม้อ ลูกโตเนื้อหนาเมล็ดน้อย  ลูกนี้หนัก  3 ก.ก.  มี  2  เมล็ด  นำไปยีได้เนื้อ 2 ก.ก.  หากสนใจไปทำพันธุ์ ติดต่อที่คุณยายจิตร

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
    เพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้ทัดเทียมกับโรงเรียน  ที่มีชื่อเสียง  ครูผู้สอนได้สละเงินงบประมาณส่วนตัว  เพื่อจัดหาสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้จัดประสบการณ์ให้กับเด็กและพัฒนาตนเอง  ให้ทันกับความเปลียนแปลงในทุกๆด้าน

งานวิจัย


ชื่อเรื่อง       การพัฒนาการใช้ทักษะภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ในโรงเรียน 

                 บ้านหนองชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2

ผู้วิจัย          นายสุรสิทธิ์  ถิตย์บุญครอง   ครู คศ. 3

   โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2549

 

บทคัดย่อ 

           

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาไทยกลาง  สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI )  ประชากรเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน   17  คน   เครื่องมือที่ใช้คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ฝึกการพูดภาษาไทยกลาง  และแบบประเมินพัฒนาการด้านการพูดภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัย

            ผลการวิจัย   พบว่า  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2   มีพัฒนาการด้านการพูดภาษาไทยกลาง  หลังเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนดีขึ้นกว่าก่อนเรียน และบทเรียนคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ  E1/ E2  เท่ากับ  80.12 / 88.82   ผ่านเกณฑ์  มาตรฐานร้อยละ   80 / 80

 
ผลงานทางวิชาการ

สายใย สายรัก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.