ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
e-mail ของท่าน

dot
bulletบทคัดย่อ
bulletภูมิปัญญาท้องถิ่น
bulletพ่อใหญ่บ้านกระนวน
bulletเที่ยวเมืองสามหมอก
bulletด้วยรักและชื่นชม
bulletมหัศจรรย์ค้างคาวภูผายา
bulletพระธาตุศักดิ์สิทธิ์
bulletเผยแพร่ผลงาน
bulletเที่ยวตราด
bulletทุ่งดอกกระเจียว
bulletส่งครูกล้วย
bulletหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
bulletผู้หญิงสีขาว
bulletขนมครกปริญญา
bulletทะเลบัวแดง
bulletนาหว้า นางัว รำลึก
bulletอัลบั้มตุ๊กแก
bulletวังงูหลาม
bulletล่องใต้ อ่าวพังงา
bulletวังขอนหว้า
bulletกุดขอนแก่น
bulletครูอนามัย
bulletอีสานบ้านเรา
bulletครูเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
bulletพัฒนาครูอนุบาล
bulletอนุบาลชุลีพร(Refresh)
bulletอบรม e-book วก.หนองกุงศรี
bulletชลบุรี-ระยอง
bulletTOT บริการอินเทอร์เน็ตถืงบ้าน
bulletวิทยาลัยครูสกลนคร
bulletบุญพญามาร
bulletไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
bulletม.ราชภัฏสวนดุสิต
bulletพัฒนาครูเด็กพิการ
bulletเงาะอีสาน
bulletMaster Teacher High 1 ปฐมวัย
bulletID Plan
bulletกีฬากลุ่มเครือข่าย
bulletออกพรรษาที่เชียงคาน
bulletกีฬาหมู่บ้านตำบล2554
bulletอนุบาลโมเดิร์น
bulletสพป.กส. 2 จัดการเรียนร่วม
bulletม.ราชภัฏอุดรธานี
bulletกีฬา สพป.กส 2 ท่าคันโท
bulletหนึ่งแสนครูดี
bulletมุกดาหาร
bulletงานบวช
bulletรั้วทะเล น้ำใสหาดสวย
bulletการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
bulletVisit
bulletบุญบั้งไฟ 10 ล้านห้วยเม็ก
bulletบั้งไฟหนองหินโนนสูงอุดรธานี
bulletล็อตเตอรี่วังสะพุง
bulletเมษานาแก
bulletสพป.กส. 2 จัดเข้าค่ายภาษาไทย
bulletผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2555
bulletซ. โซ่ 2-5 ส.ค. 55
bulletไบเทค บางนา BITEC
bulletสายปํญญา Special
bulletกศ.บป. รุ่น11
bulletปัญญาธโร
bulletวัดป่าวลีพิทักษ์เดช
bulletหนองโสนโคราช
bulletดอนปู่ตาดงปอ
bulletทางสายปลาแดก
bulletภูปูนในฝัน
bulletนายร้อย นาแก
bulletสมอทอง
bulletO-Net English
bulletพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ดูแลเด็ก
bulletพระเดชพระคุณเจ้า
bulletงานวิวาห์
bulletข้าวหอม update
bulletวันแม่ 2556
bulletกีฬาพ่อบ้านแม่บ้าน 2556
bulletเพื่อนต่างแดน
bulletศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556
bulletหนองกุงศรี 2 Coaching
bulletเข้าค่ายเปรมฯน้ำพอง
bulletสวัสดีปีใหม่ วันเด็ก วันครู 2557
bulletเว็บบอร์ดสำหรับทุกคน
bulletสิ่งดีในปีใหม่
bulletกศน.2557
bulletวัดป่าโคกหนองลุมพุก
bulletfacebook ฉันและเพื่อน
bulletบุญบั้งไฟหนองชุมแสง 2557
bulletบ้านครู
bulletทะเล : อยูธยา
bulletปฐมวัยในอนาคต
bulletยาเสพติด
bulletกีฬาสร้างความผูกพัน
bulletปัญหา Ready planet
dot
ผลงานทางวิชาการ "สื่อสายใยสายรัก"

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สื่อสายใยสายรักสำหรับเด็กปฐมวัย   
ผู้วิจัย
            สุรสิทธิ์  ถิตย์บุญครอง
ปีที่ทำวิจัย       2549
                                                   บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อให้ผู้เรียนสร้างงานศิลปะ ด้วยวิธีการใหม่โดยใช้สื่อสายใยสายรัก  2) เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ  3) เพื่อส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อเล็ก และพัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา   4) เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อสายใยสายรัก

            ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2  จำนวน  17  คน  โดยใช้สื่อสายใยสายรัก เครืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือแบบประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อตามเกณฑ์มาตร 80 / 80 และแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อสายใยสายรัก

            ผลการวิจัย  พบว่า

                 1. ประสิทธิภาพของสื่อสายใยสายรัก  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 / 80
                 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อสายใยสายรัก  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
 ภาพแสดงการใช้กิจกรรมสายใยสายรัก

       

              กระตือรือร้นทำงาน                                เล่าขานสิ่งที่ทำ

       

              สร้างสรรค์ตามความคิด                                 ไม่ชี้ผิดในผลงาน

       

               ร่วมกันสานจินตนาการ                               ฝึกประสาทสัมผัส

วิธีเขียนโครงการ

1.ชื่อโครงการ  ต้องเป็นชื่อที่เหมาะสม ชัดเจน ดึงดูดความสนใจ และเฉพาะเจาะจงว่าจะทำอะไร

2.หลักการและเหตุผล    เป็นการแสดงถึงปัญหาความจำเป็น ผู้เขียนโครงการต้องพยายามหาเหตุผลต่างๆเพื่อแสดงให้
ผู้พิจารณาโครงการเห็นความจำเป็น และความสำคัญของโครงการ เพื่อที่จะสนับสนุนต่อไป

3.วัตถุประสงค์/เป้าหมาย   เป็นการแสดงถึงความต้องการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ต้องเขียนให้
ตรงกับปัญหาว่าระบุไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหานั้นๆและต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เป็นไปได้ สามารถวัดได้

4.วิธีดำเนินการ    แสดงขั้นตอนภารกิจที่จะต้องทำให้การดำเนินงานตามโครงการและระยะเวลาในการปฏิบัติแต่ละขั้นตอน
เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ

5.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ    เป็นการระบุเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการและสถานที่ที่จะทำโครงการ
เพื่อสะดวกในการพิจารณาและติดตามผลของโครงการ

6.งบประมาณ    แสดงยอดรวมงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินโครงการแหล่งที่มาและแยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน
ว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

7.ผู้รับผิดชอบโครงการ   ต้องระบุชื่อผู้ที่ทำโครงการ

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   เป็นการระบุประโยชน์ที่คิดว่าจะได้จากความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการ เป็นการระบุว่าใครจะได้
รับผลประโยชน์และผลกระทบหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณและต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

9.การประเมินผลโครงการ    เป็นการระบุว่าหากได้มีการดำเนินโครงการแล้ว จะมีการติดตามดูผลได้อย่างไร เมื่อใด 

   การเขียนโครงการมีขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโครงการที่จะจัดทำขึ้น  
หลักการเขียนโครงการโดยทั่วๆไปสามารถสรุปย่อๆได้ดังนี้

ชื่อโครงการ

ทำอะไร?

หลักการและเหตุผล

ทำเพราะอะไร?

วัตถุประสงค์

ทำเพื่ออะไร?

กลุ่มเป้าหมาย

ทำกับใคร?

วิธีการดำเนินการ

ทำอย่างไร?

ระยะเวลา

ทำเมื่อไร?

สถานที่

ทำที่ไหน?

งบประมาณ

ใช้เงินไปเท่าไร?

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ใครเป็นคนทำ?

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทำแล้วได้อะไร?

การประเมินผล

ผลตอบรับเป็นอย่างไร?

 

วิธีเขียนโครงการแบบที่ 2

 

1.   ชื่อโครงการ

2.   ผู้รับผิดชอบโครงการ
3.   หลักการและเหตุผลหรือความเป็นมาของโครงการ

4.   วัตถุประสงค์

5.   วิธีการดำเนินงาน
6.   ระยะเวลาในการดำเนินการ

7.   งบประมาณ
8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.   การประเมินผล

10. อุปสรรค ปัญหา และแนวทางแก้ไข

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.