ReadyPlanet.com


การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


การพัฒนาแบบฝึกทักษะเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 4 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1 / E2 เท่ากับ 80/80  (2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

กลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/6 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)  สำนักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  จำนวน  40 คน ผลการพัฒนา  พบว่า

(1)  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.39/ 84.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด E1 /E2 เท่ากับ 80 / 80

(2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 4/6 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจริงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

         

 ผู้ตั้งกระทู้ nok :: วันที่ลงประกาศ 2012-11-10 05:55:54


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.