ReadyPlanet.com


เผยแพร่ผลงาน


บทคัดย่อ เรื่องที่รายงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน : นางฤดี ครองสมบูรณ์ ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2554 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 เท่ากับ 80/80 (2)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 40 คน ผลการพัฒนา พบว่า (1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.18 / 86.33 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจริง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ผู้ตั้งกระทู้ ฤดี :: วันที่ลงประกาศ 2011-10-29 15:33:25


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3339824)
อีควายเผยแพร่ผลงานส้นตีนลอกใครมาล่ะอีดอก***
ผู้แสดงความคิดเห็น คนฉลาดกว่าพ่อแม่มึงงัยอีดอก วันที่ตอบ 2012-07-26 01:13:10


ความคิดเห็นที่ 2 (3354083)

ชื่อรายงาน            รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา

สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

ชื่อผู้รายงาน         นางพัชราลักษณ์  ศิริกุลพิทักษ์

ปีที่จัดทำ               พ.ศ. 2555

                               

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน  80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่มการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาคือ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล1(สังขวิทย์) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน 33 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ หนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแบบทดสอบพัฒนาการด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแบบทดสอบพัฒนาการด้านภาษาเด็กปฐมวัย ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาทั้ง 10 เล่ม

ผลจากการศึกษาพบว่า 

   1.  ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา  สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1 มีค่า  82.97 / 87.75  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ที่กำหนดไว้  

   2.  ผลเปรียบเทียบพัฒนาการด้านภาษา ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1  ก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา  สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่  1 จำนวน 10 เล่ม หลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูอุด (onuma_au_yut-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-02-21 15:31:06[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.